Besprekingsverslag 2 maart 2016

Datum bespreking: 2 maart 2016

Aanvang 16:30u.
Aanwezig:
Neil Thümann (voorzitter), Piet de Bruin, Gerry van de Garde, Adrie van de Broeke, Arjan Schotanus, Janny Luteijn
Namens Gemeente Middelburg: Willem Reijnierse, Ben van de Ketterij en Danny Heesbeen (notulist)
Afwezig (met kennisgeving):
Jenny Kools, Wim van Wijngaarden
Onderwerp:
Verkeerswerkgroep West
1. Verkeersschouw ‘t Zand
Om 16.30 uur wordt verzameld op de hoek bij cafetaria Lammers, waarna per fiets een schouw in ‘t Zand wordt gehouden. Janny heeft zich voor de schouw afgemeld, zij sluit om 17.30 uur aan bij de vergadering in ‘t Getij.
Tijdens de schouw worden de volgende locaties bezocht:
- Langevieleweg (ventweg): de bewoners van de ventweg hebben gevraagd om de parkeerschijfzone (blauwe zone) met dit deel uit te breiden. Omdat aan alle voorwaarden hiervoor is voldaan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de aanvraag te honoreren, en de bezwaartermijn is inmiddels verstreken. Dit voorjaar worden de blauwe strepen aangebracht.
- Plein Oude Koudekerkseweg/Burgemeester Dregmansstraat: op deze locatie hebben wegwerkzaamheden plaatsgevonden. Tijdens de herbestrating heeft de gemeente vier langsparkeervakken om kunnen zetten in zeven haakse parkeervakken.
- ’t Zanddorp: auto’s kunnen de bocht ter hoogte van huisnummer 2 niet kunnen maken als kort daarachter op de rijbaan wordt geparkeerd. En omdat auto’s hierdoor op het trottoir gaan rijden kunnen er verkeersonveilige situaties ontstaan voor voetgangers. De verkeerswerkgroep is het eens met het voorstel om aan beide zijden van de rijbaan tot en met huisnummer 4 een parkeerverbod in te stellen. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
- Koninginnelaan: Adrie vraagt aandacht voor de staat van de rijbaan van de Koninginnelaan (vanaf de aansluiting met de Breeweg richting het doodlopende deel). Zeker met het oog op de ontwikkelingen rondom de stadscamping is dit volgens hem een belangrijk punt. Adrie zal binnenkort middels een handtekeningenlijst nagaan hoe groot het draagvlak is in de wijk. Gerry biedt hierbij haar hulp aan.
Intern is dit aangekaart bij de projectleider Stadscamping en bij de wethouder.
- Breeweg-Koninginnelaan-Banckertstraat: naar aanleiding van klachten van bewoners over doorgaand vrachtverkeer zijn er verkeerstellingen uitgevoerd, en deze hebben inderdaad uitgewezen dat er sprake is van de aanwezigheid van (doorgaand) vrachtverkeer op deze route. De aanwezigheid van vrachtverkeer is te verklaren als gevolg van de geslotenverklaring voor vrachtauto’s aan de oostzijde van het kruispunt Koudekerkseweg/Laan der Verenigde Naties. Om het doorgaand vrachtverkeer te weren, maar vrachtverkeer met een bestemming in ‘t Zand te blijven toestaan, is het voorstel om een inrijverbod voor vrachtverkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer) in te stellen bij de ingang van de Breeweg vanaf de Laan der Verenigde Naties. De verkeerswerkgroep stemt in met dit voorstel, en dit wordt komend voorjaar ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.
- Toorenvliedtwegje/Koudekerkseweg: deze locatie wordt bezocht naar aanleiding van het verwijderen van de paaltjes op het fietspad tussen de Koudekerkseweg en het Toorenvliedtwegje. Direct na de uitvoering in december is hierover al een aantal keren gemaild met de leden. Nu we enige tijd verder zijn stellen de  aanwezige verkeerswerkgroepleden unaniem dat de situatie gehandhaafd moet blijven zoals het nu is. Aangezien de afgelopen telling geen betrouwbare informatie opleverde, wordt wel afgesproken dat de gemeente nogmaals haar eigen telapparatuur zal inzetten om te monitoren, en zal er bovendien op een aantal momenten een visuele telling worden verricht.
- Piet Heinstraat: Piet vertelt dat hij naar aanleiding van het instellen van tweerichtingsverkeer in de De Ruyterstraat vreest dat fietsers in de Piet Heinstraat worden klemgereden op het moment dat er sprake is van een toename van autoverkeer in de richting van de Oosterscheldestraat. Hij vraagt om te onderzoeken of eenrichtingsverkeer ingesteld kan worden in de Piet Heinstraat. De indruk is echter dat het in de Piet Heinstraat veel rustiger is geworden met autoverkeer doordat weggebruikers richting de De Ruyterstraat/Westerscheldestraat niet meer via de route Dorus Rijkersstraat-Piet Heinstraat de wijk binnenrijden, maar via de Poelendaeleweg direct de De Ruyterstraat opdraaien. Daarnaast zou het instellen van eenrichtingsverkeer leiden tot hogere snelheden in de Piet Heinstraat. Momenteel wordt het verkeer in de Piet Heinstraat gemonitord met telapparatuur, de bevindingen zullen op korte termijn aan de verkeerswerkgroepleden worden teruggekoppeld.
2. Voorzitterschap
Voorzitter Neil deelt mee dat hij na deze vergadering stopt met zijn activiteiten voor de verkeerswerkgroep. Enerzijds vanwege privéomstandigheden, anderzijds omdat de te behandelen punten hem niet meer aanspreken. Met het vertrek van Neil moeten we dus op zoek naar een nieuwe voorzitter, deze zal in de najaarsbijeenkomst worden benoemd.
Namens alle leden wordt Neil bedankt voor zijn jarenlange inzet. In de najaarsbijeenkomst zal hij in het begin nog even aanwezig zijn om afscheid te nemen van de verkeerswerkgroep.
3. Verslag en actielijst
Langevieleweg-Koudekerkseweg-Poelendaeleweg
Deze wegen worden in het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 2015-2030, dat later dit jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, gecategoriseerd als erftoegangsweg (maximumsnelheid 30 kilometer per uur). Met name de lage verkeersintensiteiten en de korte reisafstanden/-tijden naar de gebiedsontsluitingswegen direct rondom de Stromenwijk en ’t Zand maakt een afwaardering van deze wegen mogelijk.
Vanwege deze afwaardering zou de gemeente de wegen willen herinrichten conform de 30 km-normen van het CROW. Tevens zou daarmee het noodzakelijke onderhoud kunnen worden opgepakt. Hier ontstaat echter het volgende probleem: voor het verrichten van onderhoud is onderhoudsbudget beschikbaar. Voor een herinrichting van de weg zijn echter aanvullende middelen noodzakelijk. Gezien de precaire financiële situatie bij de Gemeente Middelburg zou dit nog wel eens een uitdaging kunnen worden. Uiteindelijk is het aan het college van b&w / gemeenteraad om te besluiten wat men hiermee doet.
Inmiddels zijn al wel de afslagverboden op het kruispunt Poelendaeleweg/De Ruyterstraat en het eenrichtingsverkeer in de De Ruyterstraat (tussen de Piet Heinstraat en de Poelendaeleweg) opgeheven.
Momenteel wordt in de Piet Heinstraat een verkeersmeting gehouden om te bezien of de genomen maatregelen niet leiden tot ongewenste neveneffecten.
Openbaar vervoer
Op 1 maart 2015 is de nieuwe dienstregeling ingegaan. Na een jaar wordt de dienstregeling door Connexxion geëvalueerd. Willem zal aan collega Rob Kösters vragen om contact op te nemen met de provincie met betrekking tot de evaluatie.
Het is bekend dat de verkeerswerkgroepleden graag zien dat de bussen in de Stromenwijk, die in noordelijke richting rijden (richting de binnenstad) de wijk verlaten via de route Westerscheldestraat-Poelendaeleweg-Poelendaelesingel. De leden geven aan dat in een eerder stadium, tijdens wegwerkzaamheden in de wijk, bussen ook werden omgeleid via de Westerscheldestraat, en dat dit zonder problemen is verlopen.
Janny meldt dat, nadat zij eerder een positieve ontwikkeling zag in het verkeersgedrag van buschauffeurs in de Oosterscheldestraat (richting Banckertplein), de chauffeurs weer in hun oude (negatieve snelheids)gedrag zijn vervallen. Ben van de Ketterij zegt toe dat hij binnenkort met Connexxion contact op zal nemen.
Veilige Linten
Willem en Piet vertellen dat er op ingezet wordt om op de scholen uitleg te geven. Het idee is om samen met de groepen 3 en 4 van de scholen het kindlint toe te lichten en af te lopen. De voorkeur is om dit het komende voorjaar te doen op een vrijdag. Piet zal hiervoor ook worden uitgenodigd.
Nieuwsbrief ’t Zand-Stromenwijk
Adrie heeft een artikel geschreven waarin hij zichzelf voorstelt als verkeerswerkgroeplid. Het stuk is echter opnieuw niet verschenen in de nieuwsbrief. Het verzoek zal worden gedaan om het stuk alsnog te plaatsen in de najaarsuitgave van 2016. Arjan zal zich voorstellen in de voorjaarseditie van de nieuwsbrief in 2017.
Laden en lossen ondernemers Westerscheldeplein
De laad- en loszone aan de zijde van de Oosterscheldestraat is inmiddels gerealiseerd. Dit punt verdwijnt van de actielijst.
Verwijderen eilandjes Volkerakstraat
De eilandjes zijn inmiddels verwijderd. Dit punt verdwijnt van de actielijst.
Twee zebra’s achter elkaar op Oosterscheldestraat nabij de Arnelaan
Na de aanleg van het verhoogde plateau is het verwijderen van de ‘oude’ zebra achterwege gebleven. Indien deze zebra nu verwijderd zou worden, zou dit echter meer kwaad dan goed doen: het verwijderen heeft een zeer slechte invloed op de kwaliteit van het asfalt ter plaatse. Janny vertelt bovendien dat de huidige situatie niet tot problemen leidt. Dit punt verdwijnt daarom van de actielijst. Echter, op het moment dat dit deel van de Oosterscheldestraat op het programma staat voor onderhoud, zal het verwijderen van de ‘oude’ zebra worden meegenomen.
Kruispunt Westerscheldestraat/Zandkreekstraat
Er wordt gemeld dat er regelmatig twijfel bestaat over de voorrangsregeling. Het betreft een gelijkwaardig kruispunt, maar door de overkapping wordt dit niet altijd zo ervaren. Afgesproken wordt om voor de najaarsnieuwsbrief een artikel aan te leveren over de regeling op dit kruispunt.
Elektrisch oplaadpunt Westerscheldestraat
De Gemeente Middelburg is door een aanbieder van de oplaadpalen inmiddels verzocht om toestemming te verlenen voor het realiseren van een laadpaal voor elektrische voertuigen in de Westerscheldestraat (de aanbieder had een aanvraag ontvangen van een bewoner van de Lingestraat). Deze aanvraag is getoetst aan de beleidsregels en vanuit die toetsing is bepaald dat het derde vak ten noordoosten van de inrit van het Westerscheldeplein het meest geschikt is om te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.
Na het raadplegen van de verkeerswerkgroep heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen. De uitvoering vindt plaats na de bezwaartermijn.
4. Rondvraag
- Er wordt gemeld dat werklieden het trottoir aan de overzijde van het kruispunt Oosterscheldestraat/Zijpestraat kapotrijden. De verkeerswerkgroep stelt voor om deze melding door te geven aan de toezichthouder, om te voorkomen dat de gemeente naderhand zelf de schade moet repareren.
- Omdat op verschillende locaties behoefte aan handhaving op snelheidsgedrag (parallelweg Nieuwe Vlissingseweg, Oosterscheldestraat), wordt afgesproken om in de najaarsbijeenkomst een medewerker van de verkeerspolitie uit te nodigen.
- Adrie benoemt nogmaals de staat van het wegdek in de Koninginnelaan (zie verder onder agendapunt 1). Hij meldt daarnaast dat hier regelmatig vrachtauto’s staan geparkeerd.
- De verkeerslichten op het kruispunt Poelendaeleweg/Nieuwe Vlissingseweg hebben in het recente verleden regelmatig storingen gehad. Er zal binnenkort worden gecheckt of de storingen nu helemaal verholpen zijn.
- Danny meldt dat de nieuwe aansluiting van Rittenburg op de Stromenweg, conform de wens van de verkeerswerkgroep, zal worden ingericht middels een rotonde.
- Danny meldt dat, naar aanleiding van reacties op het GVVP, besprekingen in verkeerswerkgroepen en overleg met de wethouder, is besloten om – daar waar nodig – in de wijk (30 km/u zone gebied) enkele herhalingsborden van de 30 km-zone te plaatsen. Vergelijk dit met de rappèl-bordjes in Frankrijk (als je op een doorgaande route door een dorpje rijdt). Hierbij wel de aantekening dat het echt om enkele bordjes gaat (in verband met het gemeentelijke beleid inzake terugdringen aantal verkeersborden) en dat alleen de locaties in aanmerking komen die er toe doen (bijvoorbeeld waar te hard wordt gereden). Op basis van de snelheidskaart die Danny presenteert zal een locatie op de route Oosterscheldestraat/Grevelingenstraat het meest in aanmerking komen.
zone 30-herhalingsbord
5. Volgende vergadering
De datum van de volgende vergadering wordt op een later tijdstip vastgesteld, hierover wordt tijdig per e-mail gecommuniceerd.
Actielijst:
Actie-/aan¬dachts-punt voor:
1. Langevieleweg – Koudekerkseweg – Poelendaeleweg
Het voorstel tot afwaardering van deze wegen wordt opgenomen in het nieuwe GVVP. Gefaseerde uitvoering op het moment dat er budget is voor zowel onderhoud als herinrichting van de weg. De afslagverboden op het kruispunt met de De Ruyterstraat en het eenrichtingsverkeer in het zuidelijke deel van de De Ruyterstraat zijn inmiddels opgeheven. Momenteel vinden er tellingen plaats in de Piet Heinstraat, de bevindingen worden aan de verkeerswerkgroep teruggekoppeld. Gemeente
2. Openbaar Vervoer
Per 1 maart 2015 is de nieuwe dienstregeling ingegaan, Connexxion evalueert deze na een jaar. De Gemeente Middelburg zal bij de Provincie Zeeland nagaan wanneer de evaluatie plaatsvindt. Gemeente
3. Veilige Linten
Afspraak met de scholen maken om met de groepen 3 en 4 op een vrijdag in het voorjaar het kindlint te introduceren. Gemeente + VWG
4. Nieuwsbrief ’t Zand-Stromenwijk
Adrie stelt zich voor in de nieuwsbrief in het najaar van 2016, Arjan doet dit voor de voorjaarsuitgave van 2017. Leden VWG
5. Kruispunt Westerscheldestraat/Zandkreekstraat
Artikel aanleveren voor nieuwsbrief met betrekking tot de voorrangsregeling. Gemeente
6. Elektrisch oplaadpunt Westerscheldestraat
Het college van b&w heeft een verkeersbesluit genomen om het derde parkeervak ten noordoosten van de inrit van het Westerscheldeplein te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen. Uitvoering van de maatregelen vindt plaats na het verstrijken van de bezwaartermijn. Gemeente
7. Parkeerverbod ’t Zanddorp tussen huisnummers 2 en 4
Verkeersbesluit voorleggen aan college van burgemeester en wethouders, uitvoering na het verstrijken van de bezwaartermijn. Gemeente
8. Inrijverbod vrachtverkeer Breeweg (vanaf Laan der Verenigde Naties)
Verkeersbesluit voorleggen aan college van burgemeester en wethouders, uitvoering na het verstrijken van de bezwaartermijn. Gemeente